Realizace technologie řízeného protlaku

Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky – Tesco Karlovy Vary

V rámci investiční akce, jejíž cílem bylo podchycení jedné z posledních volných nečištěných kanalizačních výustí v Karlových Varech, se Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s., rozhodla využít moderní technologie řízeného protlaku s pilotním vrtem za použití speciálních kameninových trub určených pro protlačování. Touto technologií se plánovalo vyřešit křížení kanalizace s tělesem frekventované komunikace a potokem nedaleko obchodního centra v Karlových Varech.

Ne každou technologii lze ovšem využít paušálně. Původně se měl řízený protlak použít na třech úsecích stavby. Pro překročení Chodovského potoka byl nakonec z důvodu malého krytí a výskytu balvanů zvolen překop s uložením v ocelové chráničce. V dalším úseku se objevila překážka, kterou potvrdil i průzkum georadarem. Jednalo se o dvě kamenné zdi původního náspu silnice přesypané tělesem nově vybudované komunikace, které nebylo možné provrtat, proto se zde musela využít metoda protlačování ocelové roury o průměru 1 m s ručním těžením na čele protlaku.

V posledním místě křížení, které je dlouhé 14 metrů, byl ovšem pilotní vrt úspěšný, a tak se mohla konat premiéra této technologie i v Karlových Varech. Vlastní realizaci provedla subdodavatelská firma z Německa, která realizuje stavby po celém území Německa, ale i v Chorvatsku, Polsku, Kazachstánu, Rusku a České republice. Její pracovníci fungovali jako dobře sladěný orchestr. Firma VSF (dceřinná firma Vodakvy) prováděla přípravné práce jako výkopy startovací a cílové jámy, napojení na stávající stoku a zásypy, včetně povrchových úprav.

Při ekonomickém hodnocení vhodnosti použití této metody je potřeba zvažovat nejen samotné náklady provádění, které jsou vzhledem k vyšší ceně speciálního trubního materiálu a použité technologie značně vysoké, ale je třeba posoudit v širších souvislostech celkový „společenský přínos“ použité metody, spočívající především v minimálním omezení obyvatel a dopravy v městských oblastech se značně frekventovanými pěšími a složitými dopravními komunikacemi a křižovatkami a v minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. Doufejme, že tato metoda postupně získá i u nás většího uplatnění a bude použita projektanty při řešení dalších staveb vhodných pro uplatnění této moderní technologie.

Popis technologie řízeného protlaku s vodovodní troubou a pilotním vrtem:
Celá technologie řízeného protlaku sestává z několika fází. Nejprve se provede pilotní vrt, který zajistí vlastní průzkum geologie a pokud se ten zdaří, je úspěch protlačení trub z větší pravděpodobností zajištěn. Protlačuje se tedy jen tuhá vodicí trouba o průměru DN 100. V další etapě se tento pilotní vrt rozšíří pomocí postupného protlačování ocelové trubky, která se navařuje a pomocí šnekového dopravníku se z ní odtěžuje zemina. Po dosažení cílové šachty se na konec ocelové trouby namontuje přechodový kus na vlastní speciální protlačovací kameninové bezhrdlové trubky délky 1-2 m, které jsou pak jako poslední fáze protlačovány ze startovací šachty do cílové, kde probíhá demontáž ocelové trubky, až do úplného dosažení cílové jámy kameninovým potrubím. Pohon šnekového dopravníku je zajištěn agregátem ze startovací šachty. Vytěžená zemina je dopravována do zásobníku, který je průběžně vyprazdňován.

Vlastní délka protlaku je omezena průměrem protlačovaného potrubí pro DN 150-300, výjimečně až do DN 1000. Protlačované délky se pohybují od 5 m do 200 m v přímé trase.
Při stavbě byl realizován touto třífázovou metodou protlak DN 300 délky 14 m.

Ing. Egon Kunzmann, ředitel
VSF Fanta spol. s r. o.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.