O firmě

Naše firma byla založena 1. července 1991 privatizací stavebně montážního provozu VaK Karlovy Vary. Zpočátku pracovala jako sdružení fyzických osob pod názvem Fanta a spol. – vodohospodářská stavební firma. Od roku 1998 je tato společnost registrována v obchodním rejstříku pod nynějším názvem VSF Fanta spol. s r. o.

Program naší společnosti je zaměřen na realizaci vodohospodářských staveb, zejména na výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů, ČOV a staveb s tím souvisejících.

Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky - Tesco Karlovy Vary Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky - Tesco Karlovy Vary

Firma provádí výstavbu a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek, výstavbu domovních ČOV, čerpacích stanic, řezání živičných povrchů včetně oprav chodníků, komunikací, zpevněné plochy včetně zámkových dlažeb, výstavbu ostatních inženýrských sítí, například plynovodů, elektrorozvodů apod.

Potřebné materiály a suroviny zabudovávané na jednotlivých stavbách nakupujeme u výrobců nebo u autorizovaných prodejců s potřebnými osvědčeními či atesty.

Naše společnost vlastní dostatečné množství dopravně mechanizačních prostředků, takže není závislá na subdodavatelích.

Výkopy před hotelem Pupp Bezvýkopová technologie řízeného protlaku kameninové stoky - Tesco Karlovy Vary

Dobré zázemí naší firmy umožňuje zabezpečení základních oprav dopravních a mechanizačních prostředků. Jednotlivá pracoviště jsou i dostatečně vybavená drobnou mechanizací a speciálními prostředky potřebnými pro naši činnost.

V roce 2004 společnost zavedla a uplatňuje systém managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 s působností pro realizaci inženýrských staveb (certifikát). Na všechny zakázky je vypracován kontrolní a zkušební plán, podle kterého jsou prováděny veškeré kontrolní a zkušební činnosti.

Firma má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění podnikatelských rizik u pojišťovny UNIQA pojišťovna, a.s. - odpovědnost za škodu ve výši 5 miliónů korun dle hodnoty realizovaných staveb je tato výše obměňována.
Obchodní obrat společnosti se pohybuje v průměru okolo 20 miliónů korun.

Organizační schéma společnosti (pdf, 252 kB)

Informace ke zpracování osobních údajů fyzických osob ve VSF Fanta spol. s r.o.

Společnost VSF Fanta spol. s r.o. zpracovává pouze osobní údaje fyzických osob, které nezbytně potřebuje ke splnění smlouvy či vyřízení objednávky. Jedná se o osobní údaje, které fyzická osoba uvede na příslušné objednávce, smlouvě či  dalších dokumentech při běžném obchodním styku. Tyto údaje společnost uchovává pouze po dobu trvání smluvního vztahu či realizace objednávky, až do doby uhrazení všech závazků vyplývajících z obchodního vztahu a splnění zákonných povinností. Zpracovávané osobní údaje společnost neposkytuje jiným příjemcům (kromě orgánů veřejné moci) ani nezasílá do dalších zemí. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje VSF Fanta, spol. s r.o., zpracovává, mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na opravu či výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování a přenositelnost zpracovávaných osobních údajů. Mohou také vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.