Realizace – Výměna potrubí před hotelem Pupp

Výkopy před hotelem Pupp aneb jak se měnilo potrubí v centru lázeňského města

Při příležitosti revitalizace pěší zóny v letech 2009–2010 zrealizovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech plánovanou výměnu téměř sto let starého původního litinového vodovodního potrubí za nové plastové. Výměnu zajišťovali pracovníci Vodakvy ve spolupráci s dceřinnou společností VSF Fanta spol. s r. o. Na otázky odpovídá Ing. Egon Kunzmann, ředitel VSF Fanta.

Proč se měnilo potrubí na pěší zóně a jak se výměna připravovala?
Původní litinové potrubí bylo téměř sto let staré a dožilé, jak se potvrdilo při výkopech sond. Proto jsme využili příležitosti rekonstrukce pěší zóny a rozhodli se tuto výměnu zrealizovat před vlastním převzetím staveniště generálním dodavatelem. Při výběru optimální metody rekonstrukce vodovodního řadu je nutno posoudit všechny faktory pro správnou volbu. Výhodou bylo, že na námi rekonstruovaném potrubí byl minimální počet přípojek, směrových a výškových lomů, což bylo pro nás rozhodující. Nebylo nutné budovat suchovody pro nouzové zásobování objektů, neboť v ulici vedlo ještě jedno potrubí, ze kterého byly téměř všechny nemovitosti napojeny. Toto potrubí bude po zprovoznění nového řadu vyřazeno z provozu. Na nově rekonstruované potrubí budou následně přepojeny veškeré přípojky. Důležitá byla příprava celé akce, která závisí na pečlivém zhodnocení technického stavu uvedeného úseku a zejména na spolupráci s vodovodním provozem.

Jde o rekonstrukci v samém centru lázeňského města, kde se pohybují denně stovky turistů. Jak jste tedy výměnu zrealizovali?
Samozřejmě jsme se snažili výměnu provést tak, abychom co nejméně narušili povrch komunikace a tím omezili pohyb chodců v této frekventované části města. Při práci před hotely bylo také třeba zohlednit požadavky hotelového managementu na omezení hluku. Proto jsme se rozhodli použít metodu bezvýkopové technologie, tzv. „burstliningu“, dodávanou německou firmou KURT, se kterou jsme již jednu akci touto metodou realizovali v minulém roce. Rozhodující byla výše cenové nabídky a malá dopravní vzdálenost ze Saska, pro pracovníky této firmy je to k nám totiž blíže než například z Prahy. Firma má také mnoho zkušeností z akcí ve velkých městech a historických centrech po celém Německu, Evropě, ale i z Asie, kde realizovala akci v Hongkongu. Byl jsem spokojen s jejich profesionálním přístupem a vysokou odbornou úrovní. Rádi bychom společně v této spolupráci v budoucnu pokračovali na jiných podobných akcích.

Můžeš nám laikům vysvětlit, co znamená metoda „burstliningu“?
Při této metodě se staré potrubí nevykopává, ale nové potrubí se zatahuje za pomoci hydraulického zařízení do trasy původního vodovodu. Rozhodli jsme se pro ni proto, že kromě dalších výhod umožňuje při výměně vodovodu zatáhnout do jeho původní trasy nové potrubí s větším profilem. V našem případě se pro zvětšení kapacity vodovodu zatahovalo předem svařené speciálně zesílené polyethylénové potrubí o průměru 225 mm s ochrannou vrstvou z tyčí o délce 12 m do trasy původního litinového potrubí o průměru 150 mm. Současně s potrubím byl zatažen vodič pro budoucí možné vytyčení trasy.

Jak to tedy v praxi probíhá?
Samotná výměna potrubí má několik fází. Nejprve se trasa výměny rozdělí jednotlivými výkopy na přibližně stometrové úseky. Tyto vykopané sondy pak slouží jako startovací jámy, na jejichž dno se umístí hydraulické tažné zařízení. Poté jsou původním potrubím až do dalšího výkopu protaženy asi 1 m dlouhé vodící tyče spojované speciálními zámky. Na jejich konec se upevní trhací a rozšiřovací hlavice a nové plastové potrubí. Tyče s připevněnou speciální hlavicí a plastovým potrubím jsou následně pomocí hydraulického tažného zařízení přitahovány zpět do startovací jámy. Během tahu trhací hlavice rozdrtí staré litinové potrubí a střepy roztlačí do okolní zeminy a rozšiřovací hlavice současně zvětší profil trasy na rozměr potřebný pro nově zatahované potrubí. Rychlost samotného protahování může být až 125 metrů za den. Tímto způsobem se protáhne nové potrubí ve všech úsecích trasy vodovodu a v jednotlivých jámách se spojí jeho konce svařením pomocí speciálních elektrotvarovek, které zajistí kvalitní homogenní spoj.

Předpokládám, že tato metoda vyžaduje velmi dobrou organizaci práce?
Stavební akce s uplatněním bezvýkopové technologie většího rozsahu vyžaduje vždy dobrou koordinace všech činností a správné zorganizování jednotlivých pracovních operací. Problémem byl velký výskyt podzemních sítí, které značně komplikovaly zemní práce pro pracovní jámy. Vše se podařilo zvládnout a díky této technologii nám stačilo k výměně 395 metrů potrubí pouze pět vykopaných sond o délce čtyři až šest metrů, i když část (40 m) se musela vyměnit otevřeným výkopem s demontáží původního potrubí. Celkově jsme ovšem minimálně narušili povrch pěší komunikace a nemusel být omezen pohyb chodců. Zejména mě potěšila skutečnost, že při realizaci nedošlo k poškození okolních inženýrských sítí při jejich křížení nebo souběhu, kdy hrozí riziko možného narušení těchto vedení.

Jaké byly reakce lázeňských hostů, fotili si vás?
Při vlastním provádění jsme se stávali samozřejmě předmětem zájmu kolemjdoucích, kteří si fotografovali montážní vůz či hydraulické zařízení. Většinou se však jednalo o odborníky, kteří se zajímali o druh použitého trubního materiálu a samotnou technologii. Sám jsem hovořil s kolegou z Budapešti.

Aktuálně

Hledáme kolegu na pozici zedník, stavební dělník.
Bližší informace v příloze.